زعفران اصل

روش تشخیص زعفران اصل از تقلبی

 

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

استفاده از آب سرد

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

مقداری از زعفران را لای یک کاغذ کاهی قرار بدهید. کاغذ را از وسط تا کنید و زعفرانی که بین کاغذ قرار گرفته را ، از روی کاغذ کاملا قشار دهید . سپس ، کاغذ را باز کنید ، در قسمتی که فشار وارد می کردید، نباید هیچ گونه رنگ و یا لکه ای باقی مانده باشد. اگر بروی کاغذ لکه ای دیدید به معنای وجود ناخالصی‌ مثل رنگ یا روغن در زعفران است.

استفاده از آب سرد

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

تست زعفران با کاغذ کاهی

مقداری از زعفران را لای یک کاغذ کاهی قرار بدهید. کاغذ را از وسط تا کنید و زعفرانی که بین کاغذ قرار گرفته را ، از روی کاغذ کاملا قشار دهید . سپس ، کاغذ را باز کنید ، در قسمتی که فشار وارد می کردید، نباید هیچ گونه رنگ و یا لکه ای باقی مانده باشد. اگر بروی کاغذ لکه ای دیدید به معنای وجود ناخالصی‌ مثل رنگ یا روغن در زعفران است.

استفاده از آب سرد

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

زعفران اصل ، هیچ گونه افزودنی ندارد. متاسفانه به علت قیمت نسبتا بالای زعفران ، بعضی از افراد سعی می کنند تا با اضافه کردن موادی ، وزن زعفران را سنگین تر کنند و نتیجتا سود بیشتری از این طریق به دست بیاورند. شاید باورش سخت باشد اما استفاده از کاغذ کاهی تا حد بالایی می تواند شما را از این تقلبی که انجام می شود، اگاه کند

تست زعفران با کاغذ کاهی

مقداری از زعفران را لای یک کاغذ کاهی قرار بدهید. کاغذ را از وسط تا کنید و زعفرانی که بین کاغذ قرار گرفته را ، از روی کاغذ کاملا قشار دهید . سپس ، کاغذ را باز کنید ، در قسمتی که فشار وارد می کردید، نباید هیچ گونه رنگ و یا لکه ای باقی مانده باشد. اگر بروی کاغذ لکه ای دیدید به معنای وجود ناخالصی‌ مثل رنگ یا روغن در زعفران است.

استفاده از آب سرد

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

استفاده از کاغذ های کاهی

زعفران اصل ، هیچ گونه افزودنی ندارد. متاسفانه به علت قیمت نسبتا بالای زعفران ، بعضی از افراد سعی می کنند تا با اضافه کردن موادی ، وزن زعفران را سنگین تر کنند و نتیجتا سود بیشتری از این طریق به دست بیاورند. شاید باورش سخت باشد اما استفاده از کاغذ کاهی تا حد بالایی می تواند شما را از این تقلبی که انجام می شود، اگاه کند

تست زعفران با کاغذ کاهی

مقداری از زعفران را لای یک کاغذ کاهی قرار بدهید. کاغذ را از وسط تا کنید و زعفرانی که بین کاغذ قرار گرفته را ، از روی کاغذ کاملا قشار دهید . سپس ، کاغذ را باز کنید ، در قسمتی که فشار وارد می کردید، نباید هیچ گونه رنگ و یا لکه ای باقی مانده باشد. اگر بروی کاغذ لکه ای دیدید به معنای وجود ناخالصی‌ مثل رنگ یا روغن در زعفران است.

استفاده از آب سرد

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

یکی دیگر از راه های تشخیص زعفران اصل، امتحان کردن طعم و مزه  زعفران است. برخلاف تصور عموم مردم که زعفران باید مزه ای شیرین داشته باشد، زعفران با وجود داشتن بوی شیرین و دلنشینی که دارد، دارای طعم و مزه ای تلخ است. برای شناسایی زعفران اصل ، چند پر از زعفران را مزه کنید ، اگر زعفران اصل باشد ، طعمی کاملا تلخ را احساس خواهید کرد و اگر طعم تلخی را احساس نکردید ، این معنی را می دهد که در زعفران، ناخالصی ( مانند عسل و یا مواد دیگر ) وجود دارد.

استفاده از کاغذ های کاهی

زعفران اصل ، هیچ گونه افزودنی ندارد. متاسفانه به علت قیمت نسبتا بالای زعفران ، بعضی از افراد سعی می کنند تا با اضافه کردن موادی ، وزن زعفران را سنگین تر کنند و نتیجتا سود بیشتری از این طریق به دست بیاورند. شاید باورش سخت باشد اما استفاده از کاغذ کاهی تا حد بالایی می تواند شما را از این تقلبی که انجام می شود، اگاه کند

تست زعفران با کاغذ کاهی

مقداری از زعفران را لای یک کاغذ کاهی قرار بدهید. کاغذ را از وسط تا کنید و زعفرانی که بین کاغذ قرار گرفته را ، از روی کاغذ کاملا قشار دهید . سپس ، کاغذ را باز کنید ، در قسمتی که فشار وارد می کردید، نباید هیچ گونه رنگ و یا لکه ای باقی مانده باشد. اگر بروی کاغذ لکه ای دیدید به معنای وجود ناخالصی‌ مثل رنگ یا روغن در زعفران است.

استفاده از آب سرد

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

طعم و مزه زعفران اصل

یکی دیگر از راه های تشخیص زعفران اصل، امتحان کردن طعم و مزه  زعفران است. برخلاف تصور عموم مردم که زعفران باید مزه ای شیرین داشته باشد، زعفران با وجود داشتن بوی شیرین و دلنشینی که دارد، دارای طعم و مزه ای تلخ است. برای شناسایی زعفران اصل ، چند پر از زعفران را مزه کنید ، اگر زعفران اصل باشد ، طعمی کاملا تلخ را احساس خواهید کرد و اگر طعم تلخی را احساس نکردید ، این معنی را می دهد که در زعفران، ناخالصی ( مانند عسل و یا مواد دیگر ) وجود دارد.

استفاده از کاغذ های کاهی

زعفران اصل ، هیچ گونه افزودنی ندارد. متاسفانه به علت قیمت نسبتا بالای زعفران ، بعضی از افراد سعی می کنند تا با اضافه کردن موادی ، وزن زعفران را سنگین تر کنند و نتیجتا سود بیشتری از این طریق به دست بیاورند. شاید باورش سخت باشد اما استفاده از کاغذ کاهی تا حد بالایی می تواند شما را از این تقلبی که انجام می شود، اگاه کند

تست زعفران با کاغذ کاهی

مقداری از زعفران را لای یک کاغذ کاهی قرار بدهید. کاغذ را از وسط تا کنید و زعفرانی که بین کاغذ قرار گرفته را ، از روی کاغذ کاملا قشار دهید . سپس ، کاغذ را باز کنید ، در قسمتی که فشار وارد می کردید، نباید هیچ گونه رنگ و یا لکه ای باقی مانده باشد. اگر بروی کاغذ لکه ای دیدید به معنای وجود ناخالصی‌ مثل رنگ یا روغن در زعفران است.

استفاده از آب سرد

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

شکل ظاهری زعفران می تواند کمک خوبی برای تشخیص اصل بودن یا تقلبی بودن زعفران باشد.قسمت بالایی شاخه زعفران ، حالت شیپوری مانند دارد که باعث می شود قسمتهای بالایی آن حجیم تر باشد و هرچه پایینتر میرویم باریک و باریک تر می شود. بنابراین با توجه به این نکته، می توانید تفاوت بین زعفران اصل و کاکل ذرت (موی ذرت) را تا حد زیادی تشخیص دهید. زیرا  با کمی دقت و مشاهده دقیق تر، می توان فهمید که ایا حالت شیپوری مانند پر زعفران وجود دارد یا نه. (موی ذرت رنگ شده، به هیچ وجه نمی تواند حالت شیپوری مانند زعفران را داشته باشد)

طعم و مزه زعفران اصل

یکی دیگر از راه های تشخیص زعفران اصل، امتحان کردن طعم و مزه  زعفران است. برخلاف تصور عموم مردم که زعفران باید مزه ای شیرین داشته باشد، زعفران با وجود داشتن بوی شیرین و دلنشینی که دارد، دارای طعم و مزه ای تلخ است. برای شناسایی زعفران اصل ، چند پر از زعفران را مزه کنید ، اگر زعفران اصل باشد ، طعمی کاملا تلخ را احساس خواهید کرد و اگر طعم تلخی را احساس نکردید ، این معنی را می دهد که در زعفران، ناخالصی ( مانند عسل و یا مواد دیگر ) وجود دارد.

استفاده از کاغذ های کاهی

زعفران اصل ، هیچ گونه افزودنی ندارد. متاسفانه به علت قیمت نسبتا بالای زعفران ، بعضی از افراد سعی می کنند تا با اضافه کردن موادی ، وزن زعفران را سنگین تر کنند و نتیجتا سود بیشتری از این طریق به دست بیاورند. شاید باورش سخت باشد اما استفاده از کاغذ کاهی تا حد بالایی می تواند شما را از این تقلبی که انجام می شود، اگاه کند

تست زعفران با کاغذ کاهی

مقداری از زعفران را لای یک کاغذ کاهی قرار بدهید. کاغذ را از وسط تا کنید و زعفرانی که بین کاغذ قرار گرفته را ، از روی کاغذ کاملا قشار دهید . سپس ، کاغذ را باز کنید ، در قسمتی که فشار وارد می کردید، نباید هیچ گونه رنگ و یا لکه ای باقی مانده باشد. اگر بروی کاغذ لکه ای دیدید به معنای وجود ناخالصی‌ مثل رنگ یا روغن در زعفران است.

استفاده از آب سرد

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

شکل ظاهری زعفران

شکل ظاهری زعفران می تواند کمک خوبی برای تشخیص اصل بودن یا تقلبی بودن زعفران باشد.قسمت بالایی شاخه زعفران ، حالت شیپوری مانند دارد که باعث می شود قسمتهای بالایی آن حجیم تر باشد و هرچه پایینتر میرویم باریک و باریک تر می شود. بنابراین با توجه به این نکته، می توانید تفاوت بین زعفران اصل و کاکل ذرت (موی ذرت) را تا حد زیادی تشخیص دهید. زیرا  با کمی دقت و مشاهده دقیق تر، می توان فهمید که ایا حالت شیپوری مانند پر زعفران وجود دارد یا نه. (موی ذرت رنگ شده، به هیچ وجه نمی تواند حالت شیپوری مانند زعفران را داشته باشد)

طعم و مزه زعفران اصل

یکی دیگر از راه های تشخیص زعفران اصل، امتحان کردن طعم و مزه  زعفران است. برخلاف تصور عموم مردم که زعفران باید مزه ای شیرین داشته باشد، زعفران با وجود داشتن بوی شیرین و دلنشینی که دارد، دارای طعم و مزه ای تلخ است. برای شناسایی زعفران اصل ، چند پر از زعفران را مزه کنید ، اگر زعفران اصل باشد ، طعمی کاملا تلخ را احساس خواهید کرد و اگر طعم تلخی را احساس نکردید ، این معنی را می دهد که در زعفران، ناخالصی ( مانند عسل و یا مواد دیگر ) وجود دارد.

استفاده از کاغذ های کاهی

زعفران اصل ، هیچ گونه افزودنی ندارد. متاسفانه به علت قیمت نسبتا بالای زعفران ، بعضی از افراد سعی می کنند تا با اضافه کردن موادی ، وزن زعفران را سنگین تر کنند و نتیجتا سود بیشتری از این طریق به دست بیاورند. شاید باورش سخت باشد اما استفاده از کاغذ کاهی تا حد بالایی می تواند شما را از این تقلبی که انجام می شود، اگاه کند

تست زعفران با کاغذ کاهی

مقداری از زعفران را لای یک کاغذ کاهی قرار بدهید. کاغذ را از وسط تا کنید و زعفرانی که بین کاغذ قرار گرفته را ، از روی کاغذ کاملا قشار دهید . سپس ، کاغذ را باز کنید ، در قسمتی که فشار وارد می کردید، نباید هیچ گونه رنگ و یا لکه ای باقی مانده باشد. اگر بروی کاغذ لکه ای دیدید به معنای وجود ناخالصی‌ مثل رنگ یا روغن در زعفران است.

استفاده از آب سرد

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

زعفران از ارزشمندترین، ادویه های دنیا است. ایرانی ها از زمانهای قدیم تا به الان، خیلی روی کیفیت زعفران حساسیت داشتند. زعفران فواید بسیار زیادی دارد (که در پستی دیگر به صورت کامل، آن را توضیح خواهیم داد) و خوشبختانه استفاده نسبتا بالای زعفران در اشپزی و غذاهای ایرانی باعث شده تا مردم از خواص زعفران بی نصیب نمانند. اما زعفران تقلبی نه تنها خاصیتی ندارد بلکه برای سلامتی ضرر هم دارد. بنابراین تشخیص زعفران اصل از تقلبی، خیلی مهم است. زعفران ادویه نسبتا گرانی است. هیچ یک از ما ایرانی ها دوست نداریم که بعد از خرج کردن همچین پولی، متوجه شویم که زعفران تقلبی خریده ایم! ما در این قسمت درباره راه های تشخیص زعفران اصل از تقلبی صحبت می کنیم.

با نکاتی که در این قسمت به شما خواهیم گفت، شما می توانید کاملا زعفرانی را که در اختیار دارید، آزمایش کنید و اگر زعفرانی از دل این آزمایش ها سربلند بیرون نیامد، در دور ریختن آن لحظه ای شک نکید زیرا همانطور که گفتیم، این زعفران نه تنهابرای شما خاصیتی ندارد بلکه می تواند به سلامتی شما اسیب بزند. بنابراین، اطمینان نسبت به زعفرانی که قصد خرید آن را داریم ، بسیار مهم می باشد. و طبیعتا هیچ فردی تمایل ندارد که به جای زعفران اصل و واقعی ، کاکل (موی) ذرت رنگ شده خرید کند و به سلامتی خود و خانواده خود اسیب بزند.

شکل ظاهری زعفران

شکل ظاهری زعفران می تواند کمک خوبی برای تشخیص اصل بودن یا تقلبی بودن زعفران باشد.قسمت بالایی شاخه زعفران ، حالت شیپوری مانند دارد که باعث می شود قسمتهای بالایی آن حجیم تر باشد و هرچه پایینتر میرویم باریک و باریک تر می شود. بنابراین با توجه به این نکته، می توانید تفاوت بین زعفران اصل و کاکل ذرت (موی ذرت) را تا حد زیادی تشخیص دهید. زیرا  با کمی دقت و مشاهده دقیق تر، می توان فهمید که ایا حالت شیپوری مانند پر زعفران وجود دارد یا نه. (موی ذرت رنگ شده، به هیچ وجه نمی تواند حالت شیپوری مانند زعفران را داشته باشد)

طعم و مزه زعفران اصل

یکی دیگر از راه های تشخیص زعفران اصل، امتحان کردن طعم و مزه  زعفران است. برخلاف تصور عموم مردم که زعفران باید مزه ای شیرین داشته باشد، زعفران با وجود داشتن بوی شیرین و دلنشینی که دارد، دارای طعم و مزه ای تلخ است. برای شناسایی زعفران اصل ، چند پر از زعفران را مزه کنید ، اگر زعفران اصل باشد ، طعمی کاملا تلخ را احساس خواهید کرد و اگر طعم تلخی را احساس نکردید ، این معنی را می دهد که در زعفران، ناخالصی ( مانند عسل و یا مواد دیگر ) وجود دارد.

استفاده از کاغذ های کاهی

زعفران اصل ، هیچ گونه افزودنی ندارد. متاسفانه به علت قیمت نسبتا بالای زعفران ، بعضی از افراد سعی می کنند تا با اضافه کردن موادی ، وزن زعفران را سنگین تر کنند و نتیجتا سود بیشتری از این طریق به دست بیاورند. شاید باورش سخت باشد اما استفاده از کاغذ کاهی تا حد بالایی می تواند شما را از این تقلبی که انجام می شود، اگاه کند

تست زعفران با کاغذ کاهی

مقداری از زعفران را لای یک کاغذ کاهی قرار بدهید. کاغذ را از وسط تا کنید و زعفرانی که بین کاغذ قرار گرفته را ، از روی کاغذ کاملا قشار دهید . سپس ، کاغذ را باز کنید ، در قسمتی که فشار وارد می کردید، نباید هیچ گونه رنگ و یا لکه ای باقی مانده باشد. اگر بروی کاغذ لکه ای دیدید به معنای وجود ناخالصی‌ مثل رنگ یا روغن در زعفران است.

استفاده از آب سرد

مقداری آب سرد تهیه کنید. چند پر زعفران سالم (نه زعفران سابیده شده) را در آب بریزید و به نکات زیر دقت کنید:

۱- زعفران اصل به سرعت شروع به رنگ دهی نمی کند. اگر زعفران را در آب ریختید و به سرعت رنگ پس داد . به این معناست که زعفران دارای رنگ تقلبی بوده است.

۲- پس از مدتی، رنگ آب به رنگ زرد متمایل به نارنجی تبدیل خواهد شد. اگر رنگ آبی که پر های زعفران را در آن قرار دادید، قرمز تیره باشد.  به معنای تقلب و وجود رنگ اضافه در زعفران است.

زعفران اصل

۳- پرهای زعفرانی که در آب ریخیتید، تحت هیچ شرایطی نباید رنگ خود را از دست بدهند و باید به همان رنگ اولیه خود (یعنی زرشکی) باقی بمانند. اگر زعفران تقلبی باشد، پرهای زعفران، رنگ خود را از دست داده و سفید می شوند. در صورت سفید شدن پرهای زعفران، واضح می شود که زعفران، رنگ شده و تقلبی بوده است.

۴- پرهای زعفران، مدتهای طولانی اگر در آب باقی بمانند، کماکان می توانند به آب، رنگ زعفران اصل بخشیده و به همان شکل اولیه خود باقی می ماند  ولی در زعفران تقلبی ، امکان شکست یک پر زعفران وجود دارد.

استفاده از ترکیب جوش شیرین و آب

مقداری جوش شیرین را به آب اضافه کنید و کاملا آن را هم بزنید. کمی زعفران را به محلول جوش شیرین و آب اضافه کنید. اگر زعفران اصل باشد، محلول جوش شیرین و اب، زرد رنگ خواهد شد، در حالیکه اگر زعفران تقلبی باشد، رنگ محلول به رنگ قرمز کمرنگ درخواهد آمد

استفاده گاز شهری متان و اجاق گاز

زعفران اصل در برخورد با شعله متان، به رنگ بنفش یا نارنجی درخواهد آمد ولی زعفران تقلبی در صورت برخورد با شعله گاز، زرد رنگ می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping